Jesse Lee Soffer | 9.12(10865) | Baat Hai Ruswai Ki