Ragnarok | The Black Fox | dollar movie logan utah